TKTA AKADEMİK FAALİYETLERİ

Akademik Faaliyetler

Akademi; amaçlarını gerçekleştirmek üzere, aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur

Mevzuata ilişkin araştırma ve uygulama ile ilgili her türlü çalışma ve araştırmalarda bulunur, yayınlar yapar, destek ve danışmanlık hizmeti verir.

Akademinin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde incelemelerde bulunur, uyum çalışmaları yapar, araştırma projeleri ve raporlar hazırlar ve yayınlar.

Seminerler, çalıştaylar, toplantılar, konferanslar, kurslar, açık oturumlar, paneller düzenler ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Kaynak elemanı ve yöneticisi yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkiler kurarak öğrencilerin gelecekteki mesleklerine uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli meslek eğitimi, toplantı, kurs, seminer, film gösterisi, sergi, fuar, oturum, araştırma ve anketler düzenler, staj ve iş olanakları sağlar.

Üyelerin ve ilgililerin yararlanabilmesi için çağımız gereklerine uygun laboratuar, atölye, fabrika, kitaplık, bilgi bankası, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurar.

Akademinin uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile dış ülkelerde düzenlenecek organizasyonlara katılır, işbirliğinde bulunur, araştırma ve incelemeler yapar.

Yurtdışı kredi vb. imkânlardan akademinin ve üyelerinin yararlanabilmesi için çalışmalar yapar.

Akademi; amaçlarını gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurumlar ile üniversite, oda, vakıf, dernek, birlik ve mesleki kuruluşlar ile ortak faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, ortak çalışmalar yürütür, anlaşmalar yapar ve bunlardan yardım alır ve yardımlarda bulunur, yurt içinde ve dışında kurulmuş kuruluşlara üye olarak katılabilir.

Akademinin faaliyetlerini yürütebilmek ve hizmet etkinliğini ve verimliliğini artırabilmek amacıyla Akademi gelirlerini kar amacı gütmeden yasal uygulamalar içinde artıracak parasal işlemleri Akademi yasal prosedürlerine uygun olarak yapar. Akademiye gelir sağlamak amacı ile Vakıf ile birlikte olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurar, şirketlere iştirak eder, bunları doğrudan işletebilir ya da denetim altında bir işletmeciye kiraya verebilir.

Akademi, amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Vakıf ile birlikte gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şuf’a benzeri ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek edebilir. Akademinin amaçları doğrultusunda her türlü inşaatı yapar.

Akademi faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla eğitmenleri, danışmanları, denetçileri, komisyon üyelerini, müdürleri, sekreterleri ve gerekli olabilecek diğer çalışanları işe alır, işten çıkarır.